AVís legal

Drets i deures dels usuaris

Estàs en un espai compromès amb els drets dels usuaris i, per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobre tot el que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin més de 16 anys.

Identificador del responsable de la web

 • Denominació social: Minerva Risco Besalú.
 • NIF/CIF: 403XX865A.
 • Direcció: Cassà de la Selva, Girona.
 • Correu electrònic: hola@weareonfaya.com

Et preocupen les teves dades personals?

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb We are Onfaya. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 

 •  La seva reproducció, distribució o modificació, total i parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
 
En l’ús de la web weareonfaya.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos i els drets de We are Onfaya o de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el portal weareonfaya.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.
 
No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, weareonfaya.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a We are Onfaya poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Minerva Risco Besalú, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert a la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i weareonfaya.com utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant garanteixo millors condicions de seguretat per a que la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Exclusió de garanties i responsable

We are Onfaya no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir a causa de:

 •  La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre We are Onfaya amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Girona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal weareonfaya.com, siusplau dirigeix-te a hola@weareonfaya.com

 

L’avís legal ha sigut actualitzat per última vegada el 25/10/2020.