pOLÍTICA DE PRIVACITAT

Què fem amb les teves dades

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb We are Onfaya a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el disposat en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Minerva Risco Besalú t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, dones el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc per a que les dades que proporciones, i sobre les que s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractades per Minerva Risco Besalú, com a responsable del tractament.

Qui és el responsable d’aquesta web?

 • Identitat del Responsable: Minerva Risco Besalú.
 • Nom comercial: We are Onfaya.
 • NIF/CIF: 403XX865A.
 • Direcció: Cassà de la Selva, Girona.
 • Correu electrònic: hola@weareonfaya.com

Quines dades personals es recullen en aquesta web?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, We are Onfaya recull i tracta les dades personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que se sol·licitin en aquesta web:

 • Dades identificatives: nom, cognoms.
 • Dades de contacte: correu electrònic o número de telèfon.
 • Dades de navegació: direcció IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual s’accedeix a la web, dades de navegació, activitat en el lloc web.

Amb quina base legal es tracten aquestes dades?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució d’un contracte amb We are onfay, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials via email, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per a protegir als usuaris de la web de We are Onfaya d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

 

Amb quines finalitats tractarem les teves dades?

A aquesta web existeixen diferents formularis. En cadascun d’ells la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

 • Formulari de contacte: existeix varis formularis de contacte per a consultes, suggerències o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà la direcció de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.
 • Formulari de comentaris: les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los.

Temps de conservació de les dades personals

Dades dels clients: el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 
Dades dels subscriptors: des que l’usuari es subscriu fins que es dona de baixa.

 

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, un cop conclosa, dos anys, a no ser que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

Quins són els teus drets en el que respecta a l’ús de les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a We are Onfaya estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la seva cancel·lació.
 • Sol·licitar a limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si  ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent o a través de la seva web https://www.aepd.es/es.

Per exercir aquests drets, pot escriure a hola@weareonfaya.com.

 

Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets. El pot demanar per email o, si ho prefereix, pot utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o presentar acompanyats de fotocòpia del DNI. Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar firmat amb la seva firma electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per email a la direcció del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

Notificació i declaració de bretxes

A We are Onfaya assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal. No obstant, si We are Onfaya determina que les seves dades de serveis han sigut malversats (inclòs per un treballador de We are Onfaya), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, We are Onfaya t’informarà d’immediat d’aquesta bretxa, apropiació o adquisició indeguda.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per a tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de l’activitat, We are Onfaya comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió de campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de We are Onfaya.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de hosting. Aquesta té firmat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats a aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de l’ús d’eines o proveïdors de serveis estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de software americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Concretament, aquesta web utilitzales eines d’analítica web.

Secret i seguretat de les dades

weareonfaya.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i la retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

weareonfaya.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que respecta a la confidencialitat del processament, Minerva Risco Besalú s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per ella per a processar les dades del client (inclòs el personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, al donar-se compte Minerva Risco Besalú haurà de notificar al client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal i com es conegui, o qual el client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

 

Com usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a weareonfaya.com, exonerant a Minerva Risco Besalú (We are Onfaya) de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Minerva Risco Besalú (We are Onfaya) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis a la política de privacitat

Minerva Risco Besalú es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En tals supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.